ผู้บริหาร และทีมที่ปรึกษา

Our Team

 

Team

ผู้บริหาร

คุณนวลจันทร์ จรุงจรูญพันธ์

ประธานกรรมการบริษัท

จบปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในปี 2525 เริ่มงานแรกด้วยงานตรวจสอบภายในกับบริษัทลิสซิ่งชื่อดัง ต่อมาเริ่มต้นรับทำบัญชี ในปี 2530 และตัดสินใจก่อตั้งบจก.ซีแอนด์ฮิล ขึ้นในปี 2539 จากประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน จัดทำบัญชีภาษี และวางระบบบัญชี  มากว่า 40 ปี

ปัจจุบันคุณลี่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบจก.ซีแอนด์ฮิล  และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำทั่วจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นวิทยากรรับเชิญ ให้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ด้วยความที่คุณลี่ เป็นคนชอบมองหาสิ่งใหม่ๆ และไม่เคยหยุดพัฒนา ทำให้ซีแอนด์ฮิล เป็นบริษัทที่มีรางวัลการันตีมากมาย คุณลี่ต้องการให้ซีแอนด์ฮิล เดินเคียงข้างผู้ประกอบการทุกท่าน ให้บัญชีไม่ได้เป็นแค่บัญชี แต่เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้งานได้จริง เป็นหลักยึดให้ผู้บริหารได้เมื่อต้องตัดสินใจ ให้ระบบทำงานแทนคน ให้ผุ้ประกอบการได้ใช้ชีวิตมีอิสระในแบบที่ควรจะเป็น

คุณพันธ์วิไล จรุงจรูญพันธ์

รองประธานบริษัท

พลอย มีความฝันอยากเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่เด็ก เพราะเห็นคุณแม่ทำงานด้านนี้มาตลอด และด้วยความเป็นคนละเอียดรอบคอบ ชอบวิเคราะห์วางแผน และไม่หยุดพัฒนา ทำให้พลอยจบปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บจก.ซีแอนด์ฮิล และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ความฝันใหม่ในตอนนี้ อยากเปลี่ยนภาพจำเดิมๆที่งานบัญชีและภาษี ยาก น่าเบื่อ ยุ่งยาก ให้เป็นงานที่สนุก เข้าใจง่าย ใครๆก็ทำได้ และหวังจะส่งมอบบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าของเราทุกท่าน

Team

ทีมที่ปรึกษา

เป็นมืออาชีพด้วยการนำนวัตกรรมที่ปรึกษาธุรกิจ และเทคโนโลยี เคียงข้างความสำเร็จของลูกค้า

คุณนาวิน สายยาว

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนงานภาษี
งานที่ผมทำ…..โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ความถูกต้องและครบถ้วนของจำนวนเงินภาษีเงินได้ ที่กิจการดังกล่าวต้องชำระ อันจะยังประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างแท้จริง

คุณนิลอุบล สินแก้ว

ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายINTERNAL
เป็นคนซื่อสัตย์ต่อตัวเอง และการทำงาน จึงทำให้งานที่ทำจะต้องถูกต้องและสมบูรณ์แบบ และต้องรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

คุณสาวิตรี นันทะชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.ฝ่าย SERVICE CENTER
เราต้องพร้อมที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และหากมีการเปลี่ยนแปลง เราต้องพร้อมที่ทำความเข้าใจ เรียนรู้ พัฒนาตนเองให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอยู่เสมอ พร้อม ๆกับเดินเคียงข้างลูกค้า

คุณประดิษฐ์ ไชยแว่นตา

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย SERVICE CENTER
มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาการวางระบบธุรกิจโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มากกว่า 10 ปี ทำให้เชี่ยวชาญในด้านการวางระบบได้หลากหลายธุรกิจ ปัจจัยที่ให้ประสบความสำเร็จ คือการใส่ใจลูกค้าด้วยจิตบริการ และการมี Teamwork ที่มีคูณภาพ

ทัศนคติ: อย่ากลัว การเริ่มต้นใหม่ เพราะเราอาจไปได้ ไกลกว่าเดิม

คุณดาวคนอง ต้องจิตต์

ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.ฝ่าย INTERNAL
ผู้ให้คำแนะนำ ให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้สำเร็จตามเป้าหมาย “พัฒนาตน พัฒนาคน คือการพัฒนางาน”

คุณถนอมศรี ถุจิ

ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.ฝ่าย INTERNAL
เป็นผู้มีจิตบริการ ปฎิบัติงานด้วยความถูกต้อง ส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ

คุณวิสูท แก้วภาคำ

ตำแหน่ง ผอ.ฝ่าย SERVICE CENTER
มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาการวางระบบธุรกิจโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มากกว่า 10 ปี ทำให้เชี่ยวชาญในด้านการวางระบบได้หลากหลายธุรกิจ ปัจจัยที่ให้ประสบความสำเร็จ คือการใส่ใจลูกค้าด้วยจิตบริการ และการมี Teamwork ที่มีคูณภาพ

ทัศนคติ: อย่ากลัว การเริ่มต้นใหม่ เพราะเราอาจไปได้ ไกลกว่าเดิม

คุณคมกริช ปลีแก้ว

ตำแหน่ง ผอ.ฝ่าย INTERNAL AUDIT
ประสบการณ์ด้านบัญชี ภาษี และการตรวจสอบบัญชี มากกว่า 15 ปี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีภายใน (Internal audit) ของ บริษัท ซีแอนด์ฮิล จำกัด โดยประสบการณ์แล้วมุมมองของการให้คำปรึกษาด้านการบัญชี ภาษี และการตรวจสอบบัญชี เป็นการให้ความเชื่อมั่น ให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ เป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ด้วยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน

คุณเตือนจิต คำน้อย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีสำนักงาน
เพราะบัญชีและการเงิน คือ หัวใจหลักของธุรกิจ การตรวจสอบภายในจึงมีความสำคัญช่วยให้ธุรกิจลดความเสี่ยงและเกิดการทุจริตในองค์กรได้ ยังช่วยส่งเสริมให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคง

คุณพิทยา ศรีวิไล

ตำแหน่ง ผอ.ฝ่าย INTERNAL
ผู้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและการเติบโตของทีม ปฏิบัตรร่วมกับผู้อื่นนอย่างจริงใจ

คุณกุลธิดา อินทราวุธ

ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
1. เป็นคนที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความซื่อตรง ความถูกต้อง ตลอดจนมุ่งความสำเร็จเป็นหลัก ทั้งต่อตนเอง องค์กร และลูกค้า
2. สนุกกับงานที่ได้ทำ และพร้อมที่จะรับฟังคำติชม เพื่อใช้สิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเราเอง

Vision

 

Offering professional services by utilizing business consultancy innovations
and technology to accompany our clients’ successes.