News and Activity

Facebook

News & Activity

บริการจัดทำบัญชีออนไลน์

บริการจัดทำบัญชีและภาษี (Accounting & Tax Service) บริการที่มากกว่าการจัดทำบัญชี ทำแบบแสดงรายการเสียภาษีและปิดงบการเงินให้กับธุรกิจ แต่เราพร้อมเสมอที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีอากร วิเคราะห์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนล่วงหน้าหากเห็นสิ่งผิดปกติในข้อมูลบัญชีของท่าน 

บริการวางระบบบัญชี

บริการนี้เกิดขึ้นมาจาก การแก้ปัญหาให้ธุรกิจลงทุนซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้ได้เพียงบางส่วน ไม่เต็มความสามารถของโปรแกรม ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้ขายโปรแกรมไม่มีความรู้ที่จะให้บริการด้านการวางระบบบัญชี หรือพนักงานของกิจการไม่สามารถประยุกต์ระบบการทำงานของโปรแกรมให้เข้ากับลักษณะงานได้

บริการที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาการวางระบบ การดำเนินธุรกิจ การวางแผนภาษี

บริการตรวจสอบบัญชีภายใน

บริการตรวจสอบภายใน เป็นบริการจากนักบัญชีและนักตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบเส้นทางของเอกสาร สต๊อคสินค้า และตรวจสอบทางทุจริตภายในองค์กร รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาทางบัญชีของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ

“Sea” signifies greatness and great distances like the sea in terms of building and advancing the business. “Hill” refers to security, stability and durability like the hills in terms of creating an effective operation system.

“Sea and Hill” reflects the core values of our company and our aims of building and developing working systems to ensure progress and prosperity for our clients’ businesses in a great and expansive manner, just like the sea.

At the same time, our goal is also to build a strong auditing system to help guarantee long-term wealth and abundance, just like the hills. We are a Chiang Mai accountancy firm.

For Everyone

เราจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดย สำนักงานบัญชีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพการบัญชีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับพัฒนาคุณภาพงาน และทรัพยากรให้ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล ปัจจุบัน บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 362/21,19 ในหมู่บ้านอุษาฟ้าฮ่าม ถนนเจริญราษฎร์ ตำบล วัดเกต อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ มีห้องอบรมสัมมนาที่ทันสมัย ห้องเก็บรักษาเอกสารของลูกค้าที่ปลอดภัย และห้องบริการให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เป็นส่วนตัว มีบริการครบวงจรเริ่มตั้งแต่การจดทะเบียนก่อตั้งกิจการ , รับจัดทำบัญชีและภาษี , ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี BC Account สำหรับทุกธุรกิจ , บริการที่ปรึกษาการเริ่มต้นระบบและการนำระบบขึ้นใช้งาน บริการที่ปรึกษาดูแลระบบบัญชีระยะยาว (Outsourcing Service) โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานบัญชี เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการทำธุรกิจอย่างมั่นใจ มั่นคง เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำธุรกิจ ไปพร้อมกับการให้บริการของเรา สำนักงานบัญชีคุณภาพ

1. บริการจัดทำบัญชีภาษี

2. บริการวางระบบบัญชี

3. โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปออนไลน์

4. งานบริการจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด

5. บริการรับทำเงินเดือน

6. ตรวจสอบบัญชี

7. ตรวจสอบภายใน

8. ดาวน์โหลดเอกสาร

Sea & Hill Co.,Ltd.

บริการจัดทำบัญชีภาษีครบวงจร ให้บริการด้วยเทคโนโลยีการจัดทำบัญชีออนไลน์ที่ให้ผู้ประกอบการเห็นสุขภาพธุรกิจ และเห็นงบการเงินของกิจการได้แบบ Realtime