บริษัท ซีแอนด์ฮิล จำกัด
เป็นมืออาชีพด้านการจัดทำบัญชี และภาษีอากร ประสบการมากกว่า 25 ปี

ให้บริการจัดทำบัญชีภาษีครบวงจร วางระบบบัญชี วางแผนภาษี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การจัดทำบัญชีออนไลน์ ที่ให้ผู้ประกอบการเห็นสุขภาพของธุรกิจ เห็นงบการเงินได้แบบ Real Time ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้แบบเดือนต่อเดือน

Serive

บริการของเรา

บริการจัดทำบัญชีออนไลน์

บริการจัดทำบัญชีและภาษี (Accounting & Tax Service) บริการที่มากกว่าการจัดทำบัญชี ทำแบบแสดงรายการเสียภาษีและปิดงบการเงินให้กับธุรกิจ แต่เราพร้อมเสมอที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีอากร วิเคราะห์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนล่วงหน้าหากเห็นสิ่งผิดปกติในข้อมูลบัญชีของท่าน 

บริการวางระบบบัญชี

บริการนี้เกิดขึ้นมาจาก การแก้ปัญหาให้ธุรกิจลงทุนซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้ได้เพียงบางส่วน ไม่เต็มความสามารถของโปรแกรม ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่นผู้ขายโปรแกรมไม่มีความรู้ที่จะให้บริการด้านการวางระบบบัญชี หรือพนักงานของกิจการไม่สามารถประยุกต์ระบบการทำงานของโปรแกรมให้เข้ากับลักษณะงานได้

บริการที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาการวางระบบ การดำเนินธุรกิจ การวางแผนภาษี

บริการตรวจสอบบัญชีภายใน

บริการตรวจสอบภายใน เป็นบริการจากนักบัญชีและนักตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบเส้นทางของเอกสาร สต๊อคสินค้า และตรวจสอบทางทุจริตภายในองค์กร รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาทางบัญชีของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ

Video

Watch It In Action

COMPANY

Sea & Hill Co.,Ltd.

บริษัทเล็งเห็นช่องว่างของ SMEs ที่ยังไม่มีที่ปรึกษาธุรกิจ เป็นผลให้มีความต้องการของที่ปรึกษาธุรกิจในจลาด บริษัท ซีแอนด์ฮิล สามารถตอบโจทย์ด้วยองค์ความรู้ และประสบการณ์ ลูกค้าสามารถไว้ใจได้เหมือนให้ครอบครัวมาดูแลเรื่องการเงิน

Facebook

News & Activity

Features

Product

1. บริการจัดทำบัญชีภาษี

2. บริการวางระบบบัญชี

3. โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปออนไลน์

4. งานบริการจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด

5. บริการรับทำเงินเดือน

6. ตรวจสอบบัญชี

7. ตรวจสอบภายใน

8. ดาวน์โหลดเอกสาร

“Sea” signifies greatness and great distances like the sea in terms of building and advancing the business. “Hill” refers to security, stability and durability like the hills in terms of creating an effective operation system.

“Sea and Hill” reflects the core values of our company and our aims of building and developing working systems to ensure progress and prosperity for our clients’ businesses in a great and expansive manner, just like the sea.

At the same time, our goal is also to build a strong auditing system to help guarantee long-term wealth and abundance, just like the hills. We are a Chiang Mai accountancy firm.

คุณนาวิน สายยาว

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนงานภาษี
งานที่ผมทำ…..โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ความถูกต้องและครบถ้วนของจำนวนเงินภาษีเงินได้ ที่กิจการดังกล่าวต้องชำระ อันจะยังประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างแท้จริง

คุณนิลอุบล สินแก้ว

ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายINTERNAL
เป็นคนซื่อสัตย์ต่อตัวเอง และการทำงาน จึงทำให้งานที่ทำจะต้องถูกต้องและสมบูรณ์แบบ และต้องรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

คุณสาวิตรี นันทะชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.ฝ่าย SERVICE CENTER
เราต้องพร้อมที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และหากมีการเปลี่ยนแปลง เราต้องพร้อมที่ทำความเข้าใจ เรียนรู้ พัฒนาตนเองให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอยู่เสมอ พร้อม ๆกับเดินเคียงข้างลูกค้า

จรรยาบรรณ

Accuracy Honest Just Speedlly Economical Development

จรรยาบรรณ

บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่พนักงานทุกระดับต้องยึดถือเป็นแนวทางในการให้บริการแก่ลูกค้า ดังนี้

  • ถูกต้อง (Accuracy) เป็นการทำงานที่ถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ.2547 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ซื่อสัตย์ (Honest) เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า และส่วนราชการที่เกี่ยวกับการรักษาความลับตาม จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
  • ยุติธรรม (Just) เป็นการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา
  • รวดเร็ว (Speedily) เป็นการบริการที่รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลาของลูกค้าและหน่วยงานราชการ
  • ประหยัด (Economical) เป็นการมอบสิ่งที่ดี และคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า
  • พัฒนา (Development) เป็นการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ

Vision

 

Offering professional services by utilizing business consultancy innovations
and technology to accompany our clients’ successes.

Awards received

รางวัลที่ได้รับ

^
2542

ใบรับรองที่ปรึกษาประเภท A

กระทรวงการคลังมอบใบรับรองที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 618 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษา สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542

^
2549

ใบรับรองสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

กรมสรรพากรมอบใบรับรองสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549

^
2551

สำนักงานบัญชีคุณภาพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มอบใบรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551

^
2558

สำนักงานบัญชีคุณภาพทรงคุณค่า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบรางวัล สำนักงานบัญชีคุณภาพทรงคุณค่า

^
2561

ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2561 ระดับจังหวัด

^
2563

สำนักงานบัญชีดิจิตอล รางวัลระดับ Platinum

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบรางวัล สำนักงานบัญชีดิจิตอล รางวัลระดับ Platinum 2563 Best Digital Accounting Firm Award 2022

Our customer

Site Reference

1.บริษัท ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด จำกัด

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แผ่นกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษลูกฟูกทุกชนิด
กระดาษลูกฟูกม้วนสำหรับห่อหุ้มสินค้าและวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่นๆ โดยเน้นการผลิตจากกระดาษลูกฟูกเป็นหลัก โดยยึดหลักการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า มากว่า 30 ปี

ใช้บริการ ที่ปรึกษาและวางแผนบัญชีภาษี

3.บริษัท เชียงใหม่วิทยาพาณิชย์ (1997) จำกัด

ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรของคนไทยขนาดใหญ่รูปแบบใหม่ เราคือแหล่งรวมสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อการตกแต่งซ่อมเเซมที่อยู่อาศัยครบวงจร มีสินค้าครบครันหลากหลาย ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสามารถรับของได้ทันที สะดวกรวดเร็ว ในราคาที่ย่อมเยา สินค้าคุณภาพดี และบริการเป็นกันเอง

ใช้บริการที่ปรึกษาระบบบัญชีและวางแผนภาษี พร้อมระบบโปรแกรมบัญชีและพัฒนาระบบ

5.บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รับเหมาก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยทุกประเภท อาคารสิ่งก่อสร้างเช่น โรงพยาบาล โรงเรียน อาคารสำนักงาน

ใช้บริการ ที่ปรึกษาและวางแผนบัญชีภาษี

2.บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด

ฟาร์มสุกรครบวงจรบนพื้นที่กว่า 1000 ไร่วีพีเอฟผลิตและจัดจำหน่ายเนื้อสุกรคุณภาพควบคุมมาตรฐานตลอด กระบวนการผลิตอาหารการเลี้ยงขุนและแหละ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย สะอาดได้มาตรฐานในระดับสากล เพราะเราดูแลใส่ใจทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ของวีพีเอฟ มีคุณค่าเหนือมาตรฐานสามารถส่งต่อหมูคุณภาพสู่มือลูกค้าได้

ใช้บริการ ระบบโปรแกรมบัญชีและพัฒนาระบบขายทุกสาขา

4.บริษัท เชียงใหม่ธนกร (จิปาถะ) จำกัด

ผลิตเสื้อยืด โปโล เชิ้ต ช็อป แจ็คเก็ต ปักเสื้อ สกรีนเสื้อ เสื้อพิมพ์ลาย ออกแบบฟรีส่งฟรีทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ใช้บริการ ที่ปรึกษาและวางแผนบัญชีภาษี และรับทำเงินเดือนออนไลน์

6.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

(เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)
เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวธรรมชาติรูปแบบใหม่ ในธรรมชาติอันงดงามและสัตว์ป่าน้อยใหญ่ เป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของประเทศไทย และถือเป็นแห่งที่สามของโลก

ใช้บริการ ระบบโปรแกรมบัญชีและบริการด้านเทคนิครายเดือน

Sea & Hill Co.,Ltd.

บริการจัดทำบัญชีภาษีครบวงจร ให้บริการด้วยเทคโนโลยีการจัดทำบัญชีออนไลน์ที่ให้ผู้ประกอบการเห็นสุขภาพธุรกิจ และเห็นงบการเงินของกิจการได้แบบ Realtime