บริษัท ซีแอนด์ฮิล จำกัด

Our Company

บริษัท ซีแอนด์ฮิล จำกัด เป็น มืออาชีพด้านการจัดทำบัญชี และภาษีอากร ประสบการมากกว่า 25 ปี

ให้บริการจัดทำบัญชีภาษีครบวงจร วางระบบบัญชี วางแผนภาษี ด้วยเทคโนโลยรที่ทันสมัย การจัดทำบัญชีออนไลน์ ที่ให้ผู้ประกอบการเห็นสุขภาพของธุรกิจ เห็นงบการเงินได้แบบ Real Time ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้แบบเดือนต่อเดือน

บริษัทเล็งเห็นช่องว่างของ SMEs ที่ยังไม่มีที่ปรึกษาธุรกิจ เป็นผลให้มีความต้องการของที่ปรึกษาธุรกิจในจลาด บริษัท ซีแอนด์ฮิล สามารถตอบโจทย์ด้วยองค์ความรู้ และประสบการณ์ ลูกค้าสามารถไว้ใจได้เหมือนให้ครอบครัวมาดูแลเรื่องการเงิน

บริการจัดทำบัญชีออนไลน์

บริการจัดทำบัญชีและภาษี (Accounting & Tax Service) บริการที่มากกว่าการจัดทำบัญชี ทำแบบแสดงรายการเสียภาษีและปิดงบการเงินให้กับธุรกิจ แต่เราพร้อมเสมอที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีอากร วิเคราะห์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนล่วงหน้าหากเห็นสิ่งผิดปกติในข้อมูลบัญชีของท่าน 

บริการวางระบบบัญชี

บริการนี้เกิดขึ้นมาจาก การแก้ปัญหาให้ธุรกิจลงทุนซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้ได้เพียงบางส่วน ไม่เต็มความสามารถของโปรแกรม ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้ขายโปรแกรมไม่มีความรู้ที่จะให้บริการด้านการวางระบบบัญชี หรือพนักงานของกิจการไม่สามารถประยุกต์ระบบการทำงานของโปรแกรมให้เข้ากับลักษณะงานได้

บริการที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาการวางระบบ การดำเนินธุรกิจ การวางแผนภาษี

บริการตรวจสอบบัญชีภายใน

บริการตรวจสอบภายใน เป็นบริการจากนักบัญชีและนักตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบเส้นทางของเอกสาร สต๊อคสินค้า และตรวจสอบทางทุจริตภายในองค์กร รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาทางบัญชีของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ

Our Story

We Got Started Because We Want to Make the Web A Better Place

บริษัท ซี แอนด์ ฮิลจำกัด

เราจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดย สำนักงานบัญชีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพการบัญชีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับพัฒนาคุณภาพงาน และทรัพยากรให้ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล ปัจจุบัน บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 362/21,19 ในหมู่บ้านอุษาฟ้าฮ่าม ถนนเจริญราษฎร์ ตำบล วัดเกต อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ มีห้องอบรมสัมมนาที่ทันสมัย ห้องเก็บรักษาเอกสารของลูกค้าที่ปลอดภัย และห้องบริการให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เป็นส่วนตัว มีบริการครบวงจรเริ่มตั้งแต่การจดทะเบียนก่อตั้งกิจการ , รับจัดทำบัญชีและภาษี , ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี BC Account สำหรับทุกธุรกิจ , บริการที่ปรึกษาการเริ่มต้นระบบและการนำระบบขึ้นใช้งาน บริการที่ปรึกษาดูแลระบบบัญชีระยะยาว (Outsourcing Service) โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานบัญชี เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการทำธุรกิจอย่างมั่นใจ มั่นคง เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำธุรกิจ ไปพร้อมกับการให้บริการของเรา สำนักงานบัญชีคุณภาพ

ที่มาของบริษัท

Sea คือความ ยิ่งใหญ่ กว้างไกล ดุจทะเล ในการสร้างและพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า Hill คือความ มั่นคง ยืนยง หนักแน่น ดุจภูผา ในการสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมเป็น Sea and Hill สื่อความหมายมาจากประณิธานของบริษัท ที่ต้องการจะสร้างและพัฒนาระบบการทำงานให้ธุรกิจของลูกค้า เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ กว้างไกลดุจทะเล และสร้างระบบการตรวจสอบด้านบัญชีที่เข้มแข็ง เพื่อให้ทุกธุรกิจมีเงินทองคณานับ ทรัพย์สินมั่นคง ยืนยงดุจภูผา สำนักงานบัญชีเชียงใหม่

จรรยาบรรณ

Accuracy Honest Just Speedlly Economical Development

จรรยาบรรณ

บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่พนักงานทุกระดับต้องยึดถือเป็นแนวทางในการให้บริการแก่ลูกค้า ดังนี้

  • ถูกต้อง (Accuracy) เป็นการทำงานที่ถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ.2547 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ซื่อสัตย์ (Honest) เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า และส่วนราชการที่เกี่ยวกับการรักษาความลับตาม จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
  • ยุติธรรม (Just) เป็นการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา
  • รวดเร็ว (Speedily) เป็นการบริการที่รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลาของลูกค้าและหน่วยงานราชการ
  • ประหยัด (Economical) เป็นการมอบสิ่งที่ดี และคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า
  • พัฒนา (Development) เป็นการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ

Team

ผู้บริหาร

คุณนวลจันทร์ จรุงจรูญพันธ์

ประธานกรรมการบริษัท

จบปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในปี 2525 เริ่มงานแรกด้วยงานตรวจสอบภายในกับบริษัทลิสซิ่งชื่อดัง ต่อมาเริ่มต้นรับทำบัญชี ในปี 2530 และตัดสินใจก่อตั้งบจก.ซีแอนด์ฮิล ขึ้นในปี 2539 จากประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน จัดทำบัญชีภาษี และวางระบบบัญชี  มากว่า 40 ปี

ปัจจุบันคุณลี่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบจก.ซีแอนด์ฮิล  และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำทั่วจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นวิทยากรรับเชิญ ให้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ด้วยความที่คุณลี่ เป็นคนชอบมองหาสิ่งใหม่ๆ และไม่เคยหยุดพัฒนา ทำให้ซีแอนด์ฮิล เป็นบริษัทที่มีรางวัลการันตีมากมาย คุณลี่ต้องการให้ซีแอนด์ฮิล เดินเคียงข้างผู้ประกอบการทุกท่าน ให้บัญชีไม่ได้เป็นแค่บัญชี แต่เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้งานได้จริง เป็นหลักยึดให้ผู้บริหารได้เมื่อต้องตัดสินใจ ให้ระบบทำงานแทนคน ให้ผุ้ประกอบการได้ใช้ชีวิตมีอิสระในแบบที่ควรจะเป็น

คุณพันธ์วิไล จรุงจรูญพันธ์

รองประธานบริษัท

พลอย มีความฝันอยากเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่เด็ก เพราะเห็นคุณแม่ทำงานด้านนี้มาตลอด และด้วยความเป็นคนละเอียดรอบคอบ ชอบวิเคราะห์วางแผน และไม่หยุดพัฒนา ทำให้พลอยจบปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บจก.ซีแอนด์ฮิล และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ความฝันใหม่ในตอนนี้ อยากเปลี่ยนภาพจำเดิมๆที่งานบัญชีและภาษี ยาก น่าเบื่อ ยุ่งยาก ให้เป็นงานที่สนุก เข้าใจง่าย ใครๆก็ทำได้ และหวังจะส่งมอบบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าของเราทุกท่าน

Get started

วิศัยทัศน์

เป็นมืออาชีพด้วยการนำนวัตกรรมที่ปรึกษาธุรกิจ และเทคโนโลยี เคียงข้างความสำเร็จของลูกค้า

Vision

 

Offering professional services by utilizing business consultancy innovations
and technology to accompany our clients’ successes.