-

บริการพัฒนาระบบบัญชีและภาษี (System Development)

บริการนี้เกิดขึ้นมาจาก การแก้ปัญหาให้ธุรกิจลงทุนซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้ได้เพียงบางส่วน ไม่เต็มความสามารถของโปรแกรม ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้ขายโปรแกรมไม่มีความรู้ที่จะให้บริการด้านการวางระบบบัญชี หรือพนักงานของกิจการไม่สามารถประยุกต์ระบบการทำงานของโปรแกรมให้เข้ากับลักษณะงานได้ บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด ซึ่งต้องการให้ธุรกิจมีระบบการทำงาน และระบบบัญชีที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อให้ธุรกิจได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านงานวางระบบบัญชี และเชี่ยวชาญในระบบโปรแกรมบัญชี พร้อมในบริการทุกธุรกิจโดยแบ่งการบริการออกเป็น 3 ลักษณะ ตามความต้องการของลูกค้า ดังนี้้ บริการที่ปรึกษา การเริ่มต้นระบบและนำระบบขึ้นใช้งาน (Implementation Service) เป็นที่ปรึกษาการวางระบบ การใช้งานโปรแกรม BC Account เริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการใช้งาน (Requirements Analysis) การตั้งค่าเริ่มต้น (Configuration) ให้การฝึกอบรมโดย ใช้ข้อมูลจริง (Work shop Training) และการนำระบบขึ้นใช้งานจริง (System Live) โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญในระบบโปรแกรมบัญชีและประสบการณ์ด้านการวางระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเริ่มต้นระบบได้อย่าง ถูกต้อง ลดความผิดพลาดและซ้ำซ้อน เพราะพนักงานมีแนวทางในการทำงาน เห็นผลสำเร็จในการวางระบบได้อย่างรวดเร็ว บริการที่ปรึกษาดูแลระบบบัญชีระยะยาว (Outsourcing Service) เป็นบริการในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ และเข้าใจระบบงานโปรแกรมบัญชี สำเร็จรูปเป็นอย่างดี เป็นผู้ดูแล และตรวจสอบ และรับผิดชอบข้อมูลในการปิดงบการเงิน ทดแทนที่กิจการจะต้องจ้างพนักงานประจำ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านบุคลากร และลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว บริการที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (Consultancy Service) การเขียนโปรแกรมเพื่อการออกรายงาน สำหรับกิจการที่ต้องการรายงานเฉพาะด้าน เช่น รายงานงานสำหรับโครงการบ้านจัดสรร , รายงานสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง , รายงานบัญชีงบประมาณ เป็นต้น บริการด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ สำหรับกิจการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำด้านเทคนิคเพื่อดูแลปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การป้องกันไวรัส , ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล , การสำรองข้อมูล This service originated from the desire to solve problems for businesses that purchased ready-made applications which were wholly or partly unusable or not fully utilized. There may be many reasons for these problems, such as the lack of accounting system knowledge on the part of the applications’ vendors or the inability of the firm’s employees to apply the applications to the nature of their work. As Sea and Hill Co., Ltd. wishes to see businesses have working and accounting systems that can truly work, we develop our personnel to equip them with knowledge on accounting systems and expertise on accounting applications to provide businesses with the correct information. As part of our readiness to offer services to all kinds of businesses, we offer the following 3 types of services based on the wishes of our clients. Our consultancy service regarding system initiation and implementation involves providing system planning and utilization of the BC Account application, beginning from requirement analysis, initial configurations and workshop training and bringing the system live. Our team of experienced accounting and systems experts are available to help clients initiate their systems correctly while reducing mistakes and redundancy. The clear methods offered by our staff can bring quick results from system planning and initialization. Our long-term outsourcing service is available for clients seeking expert consultants who truly understand the operation of ready-made accounting applications. Our staff are available to administer, inspect and be responsible for finalizing financial statements, helping firms to cut back on the number of employees and save on hiring and welfare costs in the long run. Lastly, our specialist consultancy service offers specialized program coding for issuing reports for firms which require specialized reports, such as reports for housing estate projects, reports for construction contractors and accounting reports for budgets. We also offer a technical computing service for firms which have no permanent technical specialists responsible for tackling computing system problems such as virus protection, database validation and data backup.