บริษัท ซี แอนด์ ฮิลจำกัด
เราจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดย สำนักงานบัญชีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพการบัญชีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับพัฒนาคุณภาพงาน และทรัพยากรให้ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล ปัจจุบัน บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 362/21,19 ในหมู่บ้านอุษาฟ้าฮ่าม ถนนเจริญราษฎร์ ตำบล วัดเกต อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ มีห้องอบรมสัมมนาที่ทันสมัย ห้องเก็บรักษาเอกสารของลูกค้าที่ปลอดภัย และห้องบริการให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เป็นส่วนตัว มีบริการครบวงจรเริ่มตั้งแต่การจดทะเบียนก่อตั้งกิจการ , รับจัดทำบัญชีและภาษี , ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี BC Account สำหรับทุกธุรกิจ , บริการที่ปรึกษาการเริ่มต้นระบบและการนำระบบขึ้นใช้งาน บริการที่ปรึกษาดูแลระบบบัญชีระยะยาว (Outsourcing Service) โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานบัญชี เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการทำธุรกิจอย่างมั่นใจ มั่นคง เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำธุรกิจ ไปพร้อมกับการให้บริการของเรา สำนักงานบัญชีคุณภาพ
We endeavor to develop management systems that satisfy our clients, using quality accounting firms which meet modern accounting and technological standards while developing the quality of our works and resources to ensure international acceptance. At present, the main office of Sea and Hill Co., Ltd. is located at 362/21,19, Usa Fah Ham Village, Chareon Rat Rd., Wat Kate subdistrict, Muang district, Chiang Mai province. We have modern training and seminar rooms, rooms for securely storing clients’ documents and private consulting rooms for clients. We offer a complete range of services from new business establishment registration, accounting and tax processing services. In addition, we are a sales representative of BC Account accounting application for all kinds of businesses. We offer consulting services for systems initiation and systems implementation, and consulting services on long-term account management (outsourcing service). Our specialists are readily available to be accounting system consultants and provide our clients with the right information, ensuring confidence in business operations and maximizing the business efficiency of our clients as part of our quality

ที่มาของบริษัท
Sea คือความ ยิ่งใหญ่ กว้างไกล ดุจทะเล ในการสร้างและพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า Hill คือความ มั่นคง ยืนยง หนักแน่น ดุจภูผา ในการสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมเป็น Sea and Hill สื่อความหมายมาจากประณิธานของบริษัท ที่ต้องการจะสร้างและพัฒนาระบบการทำงานให้ธุรกิจของลูกค้า เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ กว้างไกลดุจทะเล และสร้างระบบการตรวจสอบด้านบัญชีที่เข้มแข็ง เพื่อให้ทุกธุรกิจมีเงินทองคณานับ ทรัพย์สินมั่นคง ยืนยงดุจภูผา สำนักงานบัญชีเชียงใหม่
Origins of the Company
“Sea” signifies greatness and great distances like the sea in terms of building and advancing the business. “Hill” refers to security, stability and durability like the hills in terms of creating an effective operation system. “Sea and Hill” reflects the core values of our company and our aims of building and developing working systems to ensure progress and prosperity for our clients’ businesses in a great and expansive manner, just like the sea. At the same time, our goal is also to build a strong auditing system to help guarantee long-term wealth and abundance, just like the hills. We are a Chiang Mai accountancy firm.

จรรยาบรรณ
บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่พนักงานทุกระดับต้องยึดถือเป็นแนวทางในการให้บริการแก่ลูกค้า ดังนี้
ถูกต้อง (Accuracy) เป็นการทำงานที่ถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ.2547 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ซื่อสัตย์ (Honest) เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า และส่วนราชการที่เกี่ยวกับการรักษาความลับตาม จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ยุติธรรม (Just) เป็นการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา
รวดเร็ว (Speedily) เป็นการบริการที่รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลาของลูกค้าและหน่วยงานราชการ
ประหยัด (Economical) เป็นการมอบสิ่งที่ดี และคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า
พัฒนา (Development) เป็นการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ

Ethics
Sea and Hill Co., Ltd. provides the following operation guidelines and expects employees at every level to adhere to them when providing services for our clients:
Accuracy – Accurate and precise operation in accordance with generally approved accounting standards under the Accounting Act B.E. 2543 (2000), including accounting standards issued under the Accounting Profession Act B.E. 2547 (2004) and relevant laws.
Honest – Being trusted by clients and civil service agencies related to confidentiality protection in accordance with professional accounting ethics.
Just – Performing the jobs with integrity and fairness.
Speedily – Providing speedy services, meeting the requirements of our clients and civil service agencies.
Economical – Providing the best products for our clients at the best value.
Development – Continually developing and improving our work systems and personnel to ensure constant readiness to serve our clients.

รางวัลที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพการทำงาน ที่หน่วยงานราชการได้มอบให้ ซี แอนด์ ฮิล
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง มอบใบรับรองบริษัทที่ปรึกษาประเภท A สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542
กรมสรรพากร มอบใบรับรองสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ให้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบใบรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ให้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551
Awards received
The following are certificates of performance quality received by Sea and Hill from government agencies:
Consultancy company certificate Type A (telecommunications field, information technology branch), awarded by the Consultant Database Center, Ministry of Finance, on 18 November 1999
Certificate of approval for accounting agency company, awarded by the Revenue Department on 8 August 2006
Certificate of quality assurance for accounting company, awarded by the Department of Business Development on 11 November 2008

วิสัยทัศน์
เป็นมืออาชีพด้วยการนำนวัตกรรมที่ปรึกษาธุรกิจ และเทคโนโลยี เคียงข้างความสำเร็จของลูกค้า
Vision
Offering professional services by utilizing business consultancy innovations and technology to accompany our clients’ successes.